Stannane, methylenebis[trimethyl-

Stannane, methylenebis[trimethyl-