2-(hydroxymethyl)-5-phenoxy-oxolane-3,4-diol

2-(hydroxymethyl)-5-phenoxy-oxolane-3,4-diol