4-Hydroxy-2-methyl-1-naphthyl acetate

4-Hydroxy-2-methyl-1-naphthyl acetate