9-(Chloromethyl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroanthracene

9-(Chloromethyl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroanthracene