tetrakis(2-phenylethynyl)germane

tetrakis(2-phenylethynyl)germane