2-chloro-3-(diethylamino)naphthalene-1,4-dione

2-chloro-3-(diethylamino)naphthalene-1,4-dione