1,2,4-Trichloro-5-(4-nitrophenoxy)benzene

1,2,4-Trichloro-5-(4-nitrophenoxy)benzene