2-(2-chlorophenoxy)ethyl N-(2,6-dichlorophenyl)carbamate

2-(2-chlorophenoxy)ethyl N-(2,6-dichlorophenyl)carbamate