2-phenoxyethyl (1,1-dioxidotetrahydrothiophen-3-yl)carbamodithioate

2-phenoxyethyl (1,1-dioxidotetrahydrothiophen-3-yl)carbamodithioate