2-phenoxyethyl N-(2-methyl-5-nitrophenyl)carbamate

2-phenoxyethyl N-(2-methyl-5-nitrophenyl)carbamate