1-[3-(1-hydroxyethyl)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea

1-[3-(1-hydroxyethyl)phenyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea