1-(2,3,4-trimethoxyphenyl)propan-2-amine

1-(2,3,4-trimethoxyphenyl)propan-2-amine