N-(2-fluorophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide

N-(2-fluorophenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide