2-(4-nitrophenoxy)-1-phenylethanone

2-(4-nitrophenoxy)-1-phenylethanone