2-(4-Chlorophenoxy)-1-phenylethanone

2-(4-Chlorophenoxy)-1-phenylethanone