7-(4,5-dimethoxy-2-methylnaphthalen-1-yl)-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-8-ol

7-(4,5-dimethoxy-2-methylnaphthalen-1-yl)-1,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-8-ol