6-Chloro-4-phenyl-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)quinoline

6-Chloro-4-phenyl-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)quinoline