6-chloro-2-(4-methoxyphenyl)-4-phenylquinoline

6-chloro-2-(4-methoxyphenyl)-4-phenylquinoline