1-Nitro-4-(4-phenoxybutoxy)benzene

1-Nitro-4-(4-phenoxybutoxy)benzene