4-Hydroxy-3-methoxymethamphetamine

4-Hydroxy-3-methoxymethamphetamine