1-phenyl-3-(2-sulfanylethyl)urea

1-phenyl-3-(2-sulfanylethyl)urea