1-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-3-(4-(2-hydroxyethyl)phenyl)urea

1-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)-3-(4-(2-hydroxyethyl)phenyl)urea