1-(2,5-diethoxyphenyl)-3-(4-fluoro-3-nitrophenyl)urea

1-(2,5-diethoxyphenyl)-3-(4-fluoro-3-nitrophenyl)urea