1-(3-acetylphenyl)-3-(5-chloro-2-methoxyphenyl)urea

1-(3-acetylphenyl)-3-(5-chloro-2-methoxyphenyl)urea