1-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-(pyridin-3-ylmethyl)urea

1-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-(pyridin-3-ylmethyl)urea