Ethyl 4-[(2,4-dichlorobenzoyl)amino]benzoate

Ethyl 4-[(2,4-dichlorobenzoyl)amino]benzoate