(2,4-dimethoxyphenyl)methyl N-(4-bromophenyl)carbamate

(2,4-dimethoxyphenyl)methyl N-(4-bromophenyl)carbamate