N-(2-fluorophenyl)-4-nitrobenzamide

N-(2-fluorophenyl)-4-nitrobenzamide