1-(p-Carbethoxyphenyl)-3,3-dimethyltriazine

1-(p-Carbethoxyphenyl)-3,3-dimethyltriazine