4-Methoxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide

4-Methoxy-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide