N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-4-fluorobenzamide

N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-4-fluorobenzamide