Naphthalene, 2-[(2-chloroethyl)thio]-

Naphthalene, 2-[(2-chloroethyl)thio]-