1-(2-chloroethylsulfonyl)octadecane

1-(2-chloroethylsulfonyl)octadecane