METHYL 2-((3-(2-CHLOROPHENYL)-5-METHYLISOXAZOL-4-YL)CARBONYLAMINO)BENZOATE

METHYL 2-((3-(2-CHLOROPHENYL)-5-METHYLISOXAZOL-4-YL)CARBONYLAMINO)BENZOATE