N(sup 1)-(2-Hydroxyethyl)flurazepam

N(sup 1)-(2-Hydroxyethyl)flurazepam