diphenyl[2-(trifluoromethyl)phenyl]phosphane

diphenyl[2-(trifluoromethyl)phenyl]phosphane