4-Phenyl-1-(4-phenylbutyl)piperidine

4-Phenyl-1-(4-phenylbutyl)piperidine