naphthalen-2-yl N-(2-methoxyphenyl)carbamate

naphthalen-2-yl N-(2-methoxyphenyl)carbamate