2-(4-chlorophenyl)ethyl acetate

2-(4-chlorophenyl)ethyl acetate