2-(4-fluorophenyl)ethyl acetate

2-(4-fluorophenyl)ethyl acetate