2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl acetate

2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl acetate