N-(4-iodophenyl)-4-nitrobenzamide

N-(4-iodophenyl)-4-nitrobenzamide