2-[(3,4-dimethylphenyl)amino]acetohydrazide

2-[(3,4-dimethylphenyl)amino]acetohydrazide