1-(Phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine

1-(Phenylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine