5,8-dimethoxy-4-methyl-6-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline

5,8-dimethoxy-4-methyl-6-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline