N-Methyl-1-phenylcyclopropanamine

N-Methyl-1-phenylcyclopropanamine