trimethyl-(2,4,6-trichlorophenoxy)silane

trimethyl-(2,4,6-trichlorophenoxy)silane