diethyl 2-[(4-methoxy-2-nitroanilino)methylidene]malonate

diethyl 2-[(4-methoxy-2-nitroanilino)methylidene]malonate