3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol

3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-ol