3-methyl-1,5-naphthyridine

3-methyl-1,5-naphthyridine